تغییرات در شرکت

چنانچه یک شرکت پس از ثبت شدن تصمیم داشته باشد در مؤلفه های اصلی خود از قبیل موضوع، نام شرکت، سرمایه، آدرس هئیت مدیره، سهامداران، و یا موارد اساسنامه تغییرات ایجاد نماید این کار از طریق ثبت صورتجلسه تغییرات (یا همان صورتجلسه تصمیمات) صورت می پذیرد که به طور معمول زمان و هزینه آن به شرح ذیل می باشد:

مدت زمان ثبت صورتجلسه تغییرات (صورتجلسه تصمیمات):

ده روز

هزینه مورد نیاز برای ثبت صورتجلسه تغییرات (صورتجلسه تصمیمات):

هشتصد و پنجاه هزار تومان.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات (صورتجلسه تصمیمات):

1- کپی از آگهی آخرین تغییرات شرکت.

2-یک نسخه کپی از شناسنامه و کارت ملی کلیه افراد جدید و قدیم .

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :